JUDO DANMARK

LOVE & REGLEMENTER REKLAME & SPONSOR REGLER nr. 02.04 side 1 VEDTAGET FØRSTE GANG FEBRUAR 1989 Opdateret Martin Kirkhammer Revideret august 2007 JUDO DANMARK


JUDO DANMARKS REKLAME & SPONSERREGLER


A Generelt


1. Reglementet er vedtaget af bestyrelsen.


Reglerne gælder ved alle Judo Danmarks arrangementer med de under punkt A.3 og A.4 nævnte undtagelser


2. Hvor et arrangement dækkes af TV, skal evt. skærpede krav fra mediet følges, men TVs regler kan ikke påberåbes til at lempe på reglerne.

3. Deltagere i internationale og nordiske arrangementer er underlagt de regler, som gælder her-for. Se EJU og IJFs regler herfor Figur 1 og 2


4. Interne klubarrangementer, hvor Judo Danmark på ingen måde er involveret, er ikke omfat-tet af reglerne.


5. Kampdommere må bære reklamer på deres påklædning i henhold til D7.


6. Ved nationale eller internationale stævner må officials kun bære reklamer, hvis de er ens påklædt. I så fald gælder regler analogt med de i afsnit C anførte.


7. Bestemmelserne i afsnit B gælder for såvel deltagere som holdledere.


B Reklamer på personligt udstyr


1. På sportstasker og lignende må der reklameres ubegrænset, dog må reglen i stk. C.4 iagtta-ges.


2. På træningsdragter må der reklameres ubegrænset, hvis dragten ikke bæres under præmie-uddeling eller præsentation på tatamien.


Reglerne i C.4 er dog også gældende her.


3. Hvis træningsdragten bæres under præmieuddelingen eller præsentationen på måtten, gælder samme regler som i stk. C, dog excl. bestemmelsen om størrelsen af reklamer på rygmærker.


C Reklamer på judogier


1. Reklamen skal enten være påtrykt gien eller være et fastsyet stofmærke.


2. Reklamen må placeres på følgende måder:


Som et max. 15 cm højt og 20 cm bredt felt midt på ryggen med overkanten 20 cm neden for kraven.


Som et max. 4 cm bredt og 25 cm højt felt, der placeres i længderetningen midt på skuldrene med overkanten ved kravens overkant. Hvor denne placering anvendes, skal der være ens reklamer på begge skuldre. JUDO DANMARK LOVE & REGLEMENTER

 

REKLAME & SPONSOR REGLER nr. 02.04 side 2 VEDTAGET FØRSTE GANG FEBRUAR 1989 Opdateret Martin Kirkhammer Revideret august 2007 JUDO DANMARK


3. Hvis der ved et stævne anvendes rygnumre, må det tåles, at dette dækker over reklamefeltet.


På feltet med rygnummeret må der placeres én reklame, som max. må være 5 x 15 cm.


Rygnumre må kun bæres ved det stævne, de er beregnet til.


4. Reklamen skal være lovlig, må ikke være anstødelig, må ikke indeholde opfordringsord og må ikke have et religiøst eller politisk indhold.


Reklamen må ikke være selvlysende eller fluorescerende.


5. Udover reklamen er det tilladt at bære et klubmærke og et DJU logo på gien.


6. Der må kun bæres ét klubmærke på samme gi. Hvis mærket er max. 8 x 15 cm, må det pla-ceres enten på jakkens nederste snip, på venstre side af brystet eller, hvis der ikke bæres re-klamer på skulderen, øverst på det ene ærme.


Hvis der ikke bæres reklame på ryggen, kan klubmærket placeres her, og det må i så fald være indtil 15 cm højt og 20 cm bredt.


7 DJU’s logo skal, hvis den bæres, være DJU’s officielle loge til dette brug og placeres ne-derst på venstre jakkesnip.


8. Fabrikationsmærker, der er indvævet i gien eller er påsyet fra fabrikantens side, er tilladt udover foranstående.


Forhandlerlogo accepteres ikke som fabrikationsmærker, men betragtes som reklamer iht. ovenstående stk. 1 og 2.


9. Bæltet kan på syes reklame i den ene side af bæltet max 20 cm.


10 Ved EM for senior skal der være påsyet navn, se Figur 3

 

JUDO DANMARK LOVE & REGLEMENTER REKLAME & SPONSOR REGLER nr. 02.04 side 3 VEDTAGET FØRSTE GANG FEBRUAR 1989 Opdateret Martin Kirkhammer Revideret august 2007 JUDO DANMARK


Figur 2 r

 

eklame regler EJU


Figur 3

 

Til brug ved senior EM


D Reklamer i haller


1. Reglerne i dette afsnit gælder alene for det lokale, hvori sportskampene afvikles, og det ud-styr, der anvendes i forbindelse hermed.


2. Reklamerne må ikke være bevægelige eller lysende, og de må ikke opstilles, så de hindrer eller forstyrrer de sportslige aktiviteter.


For udformning og indhold gælder bestemmelserne i ovenstående pkt. C.4.


3. Hvor reklamen placeres på bander omkring kamparealet, må højden af disse ikke overstige 60 cm, og afstanden mellem konkurrenceareal og bande skal være mindst 50 cm.


Alle bander om samme konkurrenceareal skal være i samme højde. JUDO DANMARK LOVE & REGLEMENTER

 

REKLAME & SPONSOR REGLER nr. 02.04 side 4 VEDTAGET FØRSTE GANG FEBRUAR 1989 Opdateret Martin Kirkhammer Revideret august 2007 JUDO DANMARK


4. Hvor der reklameres på marketingstavler, henvisningsskilte o.l., skal reklamen anbringes langs øverste eller nederste kant, og dens højde må ikke overstige en femtedel af tav-lens/skiltets totale højde.


5. Reklamer på tv, via scoringstavlerne er tilladt mellem kampene og i pauser.


6. På rekvisitter eller udstyr, der anvendes i forbindelse med konkurrencen, accepteres kun produktnavn eller logo på max 20 cm2. (note 2) størrelseskravet gælder ikke den yderste måtte i hvert hjørne af kampmåtten.


7. Udover at nævne giverens navn ved uddeling af præmier, må lydreklamer ikke forekomme.


8. Reklamer på dommeres påklædning.

 

a. Der må reklameres på skjorter, jakke og slips.


b. Reklamen skal enten være påtrykt eller være i hele omkredsen fast syet stofmærke.


c. Reklamen må anbringes på skjorten flip højst 3 x6 cm. Stort, på skjortebryst højst 8 x8

cm. stort, på jakkens bryst højst 8 x 8 cm stort og på slips højst 3 x3 cm. Stort.

d. På skjortens ryg må påsættes en reklame på højst 25 x 25 cm.

 

E Hjemmeside

 

1. Judo Danmarks hjemmeside www.judo.dk Her kan der reklameres med bannere og links.


Reklamen må ikke være anstødelig eller uetisk.


2. Prisen for reklamen på hjemmesiden fastsættes til et årligt gebyr, som administreres af Klub og Presseudvalget.


F Administration af reglerne


1. Dommere og stævnearrangører er forpligtet til at påse, at reklamereglerne overholdes, og har påtaleret ved overtrædelser heraf.


2. Ved overtrædelse af afsnit B og C kan deltagere eller ledere, der ikke retter sig efter en påta-le, bortvises fra stævnet.


Ved overtrædelse af stk. A.6 eller afsnit D kan stævnet suspenderes, indtil de påtalte forhold er rettet.


Hvor en af forannævnte sanktioner bruges, skal forholdet indberettes til det udvalg, der er ansvarlig for arrangementet.


3. Eventuel anke af forannævnte sanktioner rettes til bestyrelsen, hvis afgørelse kan indbringes for DJU’s Appeludvalg.


Anker skal fremsendes senest to uger efter den påklagede afgørelse for at kunne tages til følge. JUDO DANMARK LOVE & REGLEMENTER

 

REKLAME & SPONSOR REGLER nr. 02.04 side 5 VEDTAGET FØRSTE GANG FEBRUAR 1989 Opdateret Martin Kirkhammer Revideret august 2007 JUDO DANMARK


4. Hvor et arrangement dækkes af TV, må stævnearrangøren påse, at opstilling af kameraer, lys, mv. ikke hindrer eller forstyrrer den sportslige aktivitet, dommernes eller officials funk-tioner.


______________________________________________________________________________


Reklamereglerne er vedtaget af Judosektionens sektionsråd på mødet den 18.-19. februar 1989.


Revideret sep1999. Reklame og sponser reglement vedtaget af bestyrelsen aug. 2007.


SPONSOR - REGLEMENT


1. DEFINITION / GYLDIGHEDSOMRÅDE


a. Ved en sponsoraftale forstås en overenskomst mellem to parter, hvor den ene part (sponsor en) forpligter sig til en ydelse i form af kontanter, naturalier el.l., mod at den anden part (den sponserede) forpligter sig til en modydelse.


b. Reglementet gælder i tilfælde, hvor et medlem af en klub under Judo Danmark træffer spon-soraftaler på egne vegne, samt hvor Judo Danmark eller klub træffer aftaler, hvori der indgår reklamer på personlig påklædning.


c. DJU’s amatørbestemmelser (01.02) gælder i fortolkningsspørgsmål forud for reglementet.


2. BETINGELSER FOR SPONSORAFTALER


a. Sponsoraftaler skal nøje definere såvel ydelser som modydelser, og skal altid være tidsbe-grænsede eller kun gælde for et bestemt arrangement.


Hvis tidsbegrænsningen er mere end ét år, skal aftalen kunne opsiges med max. ½ års varsel.


b. Såfremt en klub har accepteret et medlems personlige sponsoraftale, skal denne respekteres ved indgåelse af generelle sponsoraftaler for klubben - Ved sponsoraftaler for udvalgte hold gælder bestemmelserne i pkt.2.c.


c. Tegner Judo Danmark eller klub en sponsoraftale for udvalgte deltagere gælder Judo Dan-marks aftale forud for klubbens, og begge forud for deltagernes personlige aftaler.


Hvis en deltager påberåber sig reglen i stk.3.e., må den pågældende bære beklædning uden reklamer.


d. Såfremt en klub eller enkeltperson har flere sponsorer samtidigt, skal dette fremgå af aftaler-ne. JUDO DANMARK LOVE & REGLEMENTER

 

REKLAME & SPONSOR REGLER nr. 02.04 side 6 VEDTAGET FØRSTE GANG FEBRUAR 1989 Opdateret Martin Kirkhammer Revideret august 2007 JUDO DANMARK


3. YDELSER / MODYDELSER


a. Den enkelte idrætsudøver må modtage støtte i form af udstyr og assistance som for eksem-pel:


? Sportsudstyr og beklædning


? Forsikringsdækning ved uheld, sygdom, invaliditet eller tab af personlig ejendom.


? Omkostninger ved lægebehandling og fysioterapi.


? Betaling af udgifter ved træningsophold eller deltagelse i konkurrencer, som er god-kendt af Judo Danmark.


b. Omfatter støtten kontante pengebeløb, må disse ikke tilgå idrætsudøveren direkte, men skal indsættes på en personlig aktiv-fond, der forvaltes af Judo Danmark eller klub.


Idrætsudøveren kan fra aktiv-fonden hæve dokumenterede beløb til udstyr og assistance som nævnt under pkt. a., samt til tabt arbejdsfortjeneste indenfor de i amatørbestemmelserne giv-ne rammer.


DJU’s revisorer skal have adgang til revision af enhver aktiv-fond.


c. Den sponseredes modydelse kan f.eks. være:


? En pligt til at bære bestemte beklædningsgenstande ved bestemte lejligheder.


? En tilladelse til at den sponseredes navn og/eller et foto af denne anvendes i reklame-øjemed.


d. En sponsoraftale kan ikke forpligte en idrætsudøver til mod sin vilje at bære et bestemt mær-ke i beklædning, eller en bestemt reklame.


e. Reklamer skal overholde de regler, der er gældende for det arrangement, hvorved de anven-des.


4. GODKENDELSE AF SPONSORAFTALER


a. En sponsoraftale skal for at være gyldig godkendes og påtegnes af Judo Danmark.


b. Bestyrelsen er ansvarlig for reglementet, men kan delegere godkendelses- og påtegningspro-ceduren ud til et af denne kontrolleret udvalg.


c. En sponsoraftale truffet af et enkelt-medlem skal påtegnes af dennes klub før den fremsendes til godkendelse.


d. Et eksemplar af alle sponsoraftaler med påtegninger arkiveres i DJU’s sekretariat.


e. Hvis aftalen ikke godkendes, er aftaleparterne frit stillet, som om ingen aftale var truffet. Af-slaget skal fremsendes skriftligt og begrundet.


f. Et afslag fra bestyrelsen kan indankes for DJU’s appeludvalg.


Ankefristen er tre uger fra afslagets modtagelse.


g. Enhver ændring i en sponsor-aftale skal omgående skriftligt meddeles Judo Danmark.


h. Ved ændringer i nærværende reglement skal DJU straks gøre aftaleparterne bekendt hermed. JUDO DANMARK LOVE & REGLEMENTER

 

REKLAME & SPONSOR REGLER nr. 02.04 side 7 VEDTAGET FØRSTE GANG FEBRUAR 1989 Opdateret Martin Kirkhammer Revideret august 2007 JUDO DANMARK


i. Judo Danmark påtager sig ved sin godkendelse intet økonomisk ansvar i relation til aftaler-nes indhold.


Spørgsmål om misligholdelse eller andre tvistigheder vedrørende aftalen er alene en sag mel-lem aftalens parter.


j. I tilfælde af misligholdelse af sponsoraftalens vilkår, f.eks. manglende eller væsentlig forsin-kede ydelser eller modydelser, er den forurettede part berettiget til efter forudgående advarsel i anbefalet brev, at ophæve aftalen med omgående virkning.


Kopi af det nævnte brev skal samtidig tilstilles Judo Danmark.


7. OVERTRÆDELSE AF REGLERNE


a. For overtrædelse af reglementets bestemmelser kan idømmes bod eller udelukkelse fra én el-ler alle Judo Danmarks arrangementer i en tidsbestemt periode.


b. Enkeltpersoner kan ved overtrædelse af reglerne fratages sin amatør-status


c. En sponsor, der er delagtig i overtrædelsen, kan i en tidsbestemt periode udelukkes fra at indgå sponsoraftaler.


d. Afgørelser i henhold til foranstående stk. a - c skal meddeles de implicerede parter i anbefa-let brev.


Sponsorreglementet er vedtaget på Dansk Judo Union’s Hovedbestyrelses møde d.26''august 1989, og træder i kraft d.31''december 1989. Revideret 2004.


Sponsorreglementet udgået fra DJUs love og overført til Judo Danmarks Love og reglementer 2007.


APPENDIKS


Sponsor-aftaler skal oprettes skriftligt, og er kun gyldige med påtegning fra Judo Danmark.


Den skriftlige aftale skal indeholde:


SPONSOR Identifikation

 

navn / firma / adresse / telefon nr.


Ydelser

 

specifikation af sponsors ydelser til den sponserede.


SPONSERET Identifikation

 

navn på udvalg/klub/enkeltperson med adr/ tlfnr


Modydelser

 

specifikation af den sponseredes forpligtelser JUDO DANMARK LOVE & REGLEMENTER REKLAME & SPONSOR REGLER nr. 02.04 side 8 VEDTAGET FØRSTE GANG FEBRUAR 1989 Opdateret Martin Kirkhammer Revideret august 2007 JUDO DANMARK


GYLDIGHEDSPERIODE

 

kræves ikke ved aftaler der vedrører et navngivet


arrangement


OPSIGELSESFRIST

 

kræves kun ved tidsbegrænsede aftaler


(max ½ år jvfr.2.a.)


ARRANGEMENT

 

kræves kun, hvor aftalen gælder for ét bestemt


arrangement.


Enhver sponsor aftale skal indeholde følgende bemærkning:


"Parterne er indforstået med at bestemmelserne i Judo Danmarks Sponsorreglement er gældende for aftalen."


UNDERSKRIFT

 

aftalen skal underskrives af begge parter før den fremsendes til godkendelse


HUSK at aftaler for enkelt-personer skal påtegnes af den pågældendes klub før den fremsendes.

Banner