Love for Køge Judoklub

§ 1. Klubbens navn er Køge Judoklub og dens hjemsted er Køge.

§ 2. Klubbens formål er at samle medlemmerne til dyrkning af judo.

§ 3. Optagelse i klubben betinges af, at bestyrelsen godkender optagelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen.

§ 4. Der kan optages passive medlemmer mod et årligt kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

§ 5. Eksklusion.

1) Ved overtrædelse af de i begæringen givne løfter og/eller lovgivne forskrifter, kan et

medlem ekskluderes. Eksklusionen vedtages af bestyrelsen og godkendes af

generalforsamlingen.

2) Medlemmer med 2 måneders kontingentrestance skal ekskluderes. Hvis medlemmet

vil indmeldes igen må pågældende betale kontingentet med tilbagevirkende kraft.

3) Medlemmer med kontingentrestance på under 2 måneder kan udelukkes fra

træningen.

4) Medlemmer med kontingentrestance har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

5) Misbrug af judo i og uden for klubben kan medføre øjeblikkelig eksklusion.

§ 6. Der skal være adgang til træning mindst en gang ugentligt i vintersæsonen. Træning for sommersæsonen fastsættes efter behov.

§ 7. Træningen foregår under ledelse af en af de af bestyrelsen udpegede instruktører og der må kun trænes, når denne eller en afløser er til stede. Det af bestyrelsen udarbejdede reglement skal overholdes.

§ 8. Graduering finder sted efter behov og de til enhver tid gældende regler. Bestyrelsen kan nægte et medlem at gå op til graduering, såfremt særlige grunde taler derfor. Forinden graduering skal bestyrelsen underrettes.

§ 9. Medlemmer, der opbevarer eller disponerer over klubbens ejendele, har fuld erstatningsret over for klubben. Kassereren må ikke ligge inde med over 1.000 kr. I kontantbeholdning. Øvrige penge skal indsættes på bank/girokonto og kan kun hæves ved kassererens eller formandens underskrift. Klubbens ejendele kan til enhver tid forlanges forevist for bestyrelsen.

§ 10. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse. Mindst 2/3 af medlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan forlange ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i klubbens træningslokale med mindst 14 dages varsel. Opslaget skal indeholde en dagsorden, som ved ordinær generalforsamling er som følger:

1)     Valg af dirigent, 2 stemmetællere, samt godkendelse af fuldmagter, dog højst 2 pr.

fremmødte medlem.

2)     Formandens beretning.

3)     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4)     Valg af bestyrelse.

5)     Indkomne forslag.

6)     Budgetgodkendelse for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

7)     Eventuelt.

Afstemningen foregår ved almindeligt stemmeflertal. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Regnskabet skal forinden generalforsamlingen, være revideret af en ekstern partner.

§ 11. Stemmeret har kun medlemmer over 15 år, dog har alle taleret.

§ 12. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem og max. 2 forældrerepræsentanter med stemmeret. Desuden vælges 2 suppleanter for bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således formanden, sekretær, den ene forældrerepræsentant og 1. suppleant er på direkte valg på lige år. Næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem, den eventuelle anden forældrerepræsentant og 2. suppleant er på direkte valg på ulige år. Kun medlemmer med minimum 1 års medlemskab kan vælges til bestyrelsen.

§ 13. Bestyrelsen holder møde mindst en gang i hvert kvartal.

§ 14. Klubkontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Klubbens træner(e), samt klubbens bestyrelse er kontingentfri.

§ 15. Klubben er medlem af Dansk Judo Union, herved er klubbens medlemmer underlagt DJUs love og bestemmelser. Licensafgift til DJU betales af det enkelte medlem direkte til unionen og bestemmes af unionen.

§ 16. Den til enhver tid siddende bestyrelse hæfter for eventuel gæld, optaget ved banklån eller lignende.

§ 17. Ved klubbens ophør tilfalder klubbens aktiver klubbens aktive medlemmer, ligeligt fordelt, efter afvikling af gæld. Klubben kan ikke opløses såfremt mindst 5 medlemmer ønsker at videreføre den.

Klublovene er revideret på Køge Judoklubs ordinære generalforsamling d. 29/02-16, hvilket herved bekræftes:

Dirigent.                                                      Kasserer.

Søren Nielsen                                               Lone S. Kristensen

Formand.                                                     Sekretær.

Kenneth Carlsen                                           René Norman-Dühring

Næstformand.                                              Bestyrelsesmedlem.

Jesper R. Nielsen                                          Mathias Ingleby

>
Banner